VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽÍ USPORIADANÝCH NA FACEBOOK STRÁNKE OM-Optik

 

1. USPORIADATEĽ

Usporiadateľom súťaže na Facebook stránke OM-Optik (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť OM Optik ,
s.r.o v zastúpení Miroslavou Fitzovou, so sídlom na Chorvátskej 85, 90081 Šenkvice, IČO: 45 242 411,
IČDPH SK2022902508 (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len
"Pravidlá"). Cieľom Súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa za účelom uplatnenia na
relevantnom trhu. Súťaž je oznámená v texte vybraného zverejneného príspevku alebo statusu (ďalej
len "Súťažný príspevok") na stránke OM-Optik na sociálnej sieti Facebook. Súťaž nie je sponzorovaná,
spravovaná alebo pridružená k sociálnej sieti Facebook. Účastník Súťaže si je vedomý, že poskytuje
svoje informácie Usporiadateľovi Súťaže a nie sociálnej sieti Facebook.

 

2. TRVANIE SÚŤAŽE

Trvanie súťaže je oznámené v súťažnom príspevku na sociálnej sieti Facebook.

 

3. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba s trvalým pobytom alebo
prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, a ktorá má viac ako 18 rokov
- okrem osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a
promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich
blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka, ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa
pravidiel s výnimkou:
- okrem zamestnancov usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník")

 

4. PODMIENKY SÚŤAŽE

Do súťaže sa používateľ zapojí podľa pravidiel, ktoré budú stanovené v Súťažnom príspevku. Každý
súťažiaci sa môže v rámci jednej súťaže zapojiť iba raz (ak to nie je vyslovene uvedené v Súťažnom
príspevku inak). Súťažiaci má nárok iba na jednu výhru v rámci jednej súťaže, pokiaľ to nie je výslovne
uvedené inak. Do žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní
podmienky súťaže uvedené v súťažnom príspevku. Usporiadateľ vyžrebuje najneskôr do troch
pracovných dní od ukončenia termínu súťaže celkom taký počet výhercov, ako je uvedené v
súťažnom príspevku. Usporiadateľ po vyžrebovaní posúdi, či vyžrebovaný účastník splnil podmienky
súťaže uvedené v súťažnom príspevku. V prípade ich nesplnenia vyžrebuje usporiadateľ náhradného
výhercu. Účastník súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v súťaži podľa týchto pravidiel, súhlas so
znením pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa pravidiel. Usporiadateľ
súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas súťaže.


5. VÝHRA A ODOVZDANIE VÝHRY

 

Predmet výhry je uvedený v súťažnom príspevku. O presnom spôsobe doručenia výhry bude výherca
informovaný súkromnou správou na Facebooku. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo
požadovať vydanie inej výhry, ako je stanovená usporiadateľom súťaže. Na výhru nevzniká výhercovi
právny nárok a nie je možné ju vymáhať súdnou cestou.

 

6. PRÁVA A POVINNOSTI USPORIADATEĽA

V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia a/alebo chyby týkajúcej sa riadneho
usporiadania súťaže, si usporiadateľ vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť
podmienky súťaže, prehlásiť oznámenie zaslané výhercom za neplatné alebo bez oznámenia a
akejkoľvek náhrady zablokovať účasť súťažiacim, ktorí sa súťaže zúčastňujú v rozpore s dobrými
mravmi. Usporiadateľ nezodpovedá za to, že výherca uviedol nesprávnu adresu. Usporiadateľ
nezodpovedá ani za iné dôvody, kvôli ktorým výherca neobdržal výhru, pokiaľ tieto dôvody
nespočívajú na strane Usporiadateľa. V prípade, že si výherca neprevezme v riadnom termíne svoju
výhru, prepadá výhra v prospech usporiadateľa. V prípade, že bude mať usporiadateľ oprávnené
podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé jednanie súťažiaceho alebo inej osoby, ktorá
súťažiacemu pomohla či mohla pomôcť k výhre, alebo pokiaľ k takémuto jednaniu dôjde, bude
súťažiaci zo súťaže vylúčený, to platí tiež v prípade iného jednania súťažiaceho či inej osoby, ktorá
súťažiacemu pomohla, či mohla pomôcť k výhre iným spôsobom, ktorý je tiež v rozpore so súťažnými
pravidlami či dobrými mravmi. Účasť v súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou. Usporiadateľ si
vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže aj v jej priebehu bez predchádzajúceho upozornenia.

 

7. OSOBNÉ ÚDAJE

Každý účastník udeľuje potvrdením spracovania osobných údajov usporiadateľovi ako správcovi
súhlas k tomu, že jeho e-mail, ktorý má uvedený v profile, môže byť použitý primeraným spôsobom v
marketingovej komunikácii usporiadateľa a uchovávané počas zmluvného vzťahu. Spracovanie údajov
môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú
a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu. Súťažiaci má práva podľa
§ 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j.
predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú
predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v
priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania,
právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na
marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie
súhlasu udeleného druhému z nich. Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že usporiadateľ
alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s usporiadateľom sú oprávnení s
použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných
prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a
používať údaje v súlade s právnym poriadkom SR. Účastník dáva účasťou v súťaži usporiadateľovi
súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu
meno, priezvisko, e-mail, s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov,
obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov
osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže a odovzdávaním
hlavnej výhry (ďalej len „Snímok") pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných
médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou
a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník súťaže

udeľuje usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného
obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým
usporiadateľ snímok v súlade s jeho určením poskytne.

 

8. OSOBITNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, dĺžku trvania ako aj
podmienky súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania,
počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a
podmienok súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne
škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi súťaže v súvislosti s
neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo
výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie
aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).
Účastník hry berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. Usporiadateľ nehradí
účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. V prípade
akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie usporiadateľa konečné a záväzné.
Usporiadateľ súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou na akcii
(predovšetkým funkčnosť siete FACEBOOK). Usporiadateľ ďalej neručí za doručenie správy, ktorou
bude zasielaná informácia o výhre a za doručenie výhry zaslané prostredníctvom doručovateľa
poštových služieb. Na výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas spravovať sa
týmito pravidlami.

 

V Pezinku, 29. 11. 2021, Miroslava Fitzová